Wymogi edytorskie

Format pliku:

 • tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS WORD w formacie *.doc/docx możliwym do edycji.

Parametry tekstu:

 • czcionka TNR (Times New Roman) 12 pkt;  
 • tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu);

Ustawienia akapitu:

 • interlinia dokładnie 13 punktów;
 • pierwszy wiersz 0,7 cm;
 • włączona funkcja automatycznego dzielenia wyrazów;

Ustawienia strony:

 • format arkusza A4;
 • marginesy lustrzane;
 • marginesy  2,5 cm,
 • wyliczania należy prowadzić od punktorów w formie kropek;
 • numeracja stron na dole, zewnętrzna;
 • stopka od góry i dołu 1.5 cm;
 • tytuł i nagłówki wyśrodkowane, brak wcięcia pierwszego wierszu;
 • przed tytułem i po tytule odstępy dwóch linijek („dwa entery”);
 • przed podtytułami (tytułami sekcji) dwie linijki, po podtytule jedna linijka odstępu;
 • dane autora wyrównane do lewej.
 • tekst zakończony abstraktem (90-100 wyrazów).

Tabele, rysunki, schematy, wykresy:

 • powinny być zapowiedziane w tekście;
 • powinny być kolejno numerowane;
 • powinny być wyśrodkowane;
 • mogą być w kolorze;
 • zdjęcia i rysunki w formacie *.jpg;
 • zdjęcia i rysunki wstawiamy w pole tekstowe (!)
 • nazwa i źródło według wzoru z załącznika.

Przykład:

Przywołania w tekście:

 • cytaty w tekście powinny być oznaczone kursywą, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie;
 • tytuły cytowanych dzieł oznaczamy kursywą bez cudzysłowu;
 • omijając fragment tekstu w cytowaniu należy zastosować znak: […].

Przypisy:

 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane;
 • przypisy mogą być objaśnieniem do treści zawartej w artykule lub przywołaniem pozycji literatury, z której zaczerpnięto cytat, bądź też sformułowano wnioski;
 • parametry: czcionka Times New Roman; wielkość 9 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany, pierwszy wiersz 0,7;
 • pierwszy odsyłacz do danej pozycji powinien zawierać wszystkie elementy opisu bibliograficznego. W przypadku ponownego odwołania się do pozycji już przywoływanej należy stosować odpowiednie skróty polskie (tamże, wyd. cyt.);
 • w przypadku odwołania się do stron internetowych po adresie strony należy podać w kwadratowym nawiasie datę dostępu według wzoru „[dostęp: 12.07.2013]”. Należy usunąć hiperłącza.

Przykład:

1R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe nr 10,   Warszawa 1989, s. 50.

Bibliografia:

 • powinna zawierać jedynie te pozycje, które były wykorzystane w artykule;
 • pozycje w bibliografii należy umieścić w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów;
 • pozycje bibliografii powinny zawierać również wykorzystane strony internetowe;
 • każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok jego wydania i kolejny numer.

UWAGA

Redakcja ma prawo odrzucenia przesłanego artykułu, jeśli nie spełnia on podstawowych wymagań merytorycznych i edytorskich!